Click đúp 3,4 lần liên tục vào các SERVER 1,2,.. phía dưới xem sẽ rất tốtSERVER 1